SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH ( A ) 2017 ( Ga 20, 1 - 9)

TIN MỪNG PHỤC SINH
Biến cố Tử Nạn của Đức Kitô đã hoàn tất, dường như đi vào quên lãng, không còn nghĩ ngợi gì, mọi người dường như hoảng sợ không biết đến lượt mình không đây ?! Vì, “Trò không hơn Thầy, tôi tớ
không bằng chủ ”. Thầy là Đấng “Siêu phàm”, làm cho kẻ chết sống lại, kẻ mù đước xem thấy, người bại liệt đứng lên, vác chỏng về nhà. Vậy  mà người ta còn lên án và giết chết một cách đạu thương như vậy, thôi thế là hết, từ nay đường ai nấy đi, ai về nhà nấy, không còn hy vọng gì.
Vậng, suy nghĩ ấy thật không sai đối với một phàm nhân, đối với vị thủ lãnh hoàn toàn có nhân tính không thôi, hay như một vị vua quan nào đó của trần gian, thì điều ấy hoàn toàn có thể tin được.
Nhưng, ở đây hoàn toàn ngược lại, Biến Cố Tử Nạn của Đấng Cứu Thế, có nghĩa là Đấng Kitô, mà Đấng Kitô là Đấng Phục Sinh, bởi vì, Đấng Kitô  là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng được sinh ra nhưng, không phải được Tạo Thành, đồng bản Thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn loài được tạo thành. Vì vậy, Đấng ấy từ Thiên Chúa mà đến, nên Đấng ấy là SỰ SỐNG Viên mãn, người không chỉ Phục Sinh phần siêu, vì sự sống siêu nhiên là bất tử, sự sống siêu nhiên chỉ chết đi vĩnh viễn khi sự sống ấy tự tách lìa khỏi Thiên Chúa, đi theo satan mà thôi, chứ ngay cả satan cũng không giết được linh hồn con người, nó chỉ cám dỗ, ( dụ dỗ) con người xúc phạm , sa ngã đối với Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh thì Người là Thiên Chúa thật, sự sống vĩnh hằng và viên mãn ở nơi Người, vì Người là chủ của sự sống.
Như vậy, từ sự sống vô biên, siêu nhiên và vĩnh cửu nơi Thiên Chúa của Chúa Giêsu, thì Người Phục Sinh phần nhân tính của Người là điều hợp lý. Nhưng, nếu Người không chịu chết phần Nhân Tính của Người, thì mầu nhiệm Phục Sinh không xảy ra. Như vậy, Biến Cố Phục Sinh, sự sống lại nơi Phần Nhân Tính của Chúa Giêsu là hệ quả tất yếu của Biến Cố Tử Nạn của Người, vì chính Người đã tiên báo : “Hạt lúa gieo xuống đất không thối đi, không chết đi, sẽ không sinh nhiều bông hạt. Nhưng, nếu nó chết đi, nó thối đi , thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt khác” ( Ga 12, 24)
Vì vậy, sự phục sinh phần Nhân Tính của Chúa Giêsu là điều tất yếu, vì mầu nhiệm phục sinh hệ tại nơi Đấng cầm quyền sinh tử, theo đó, sự trỗi dậy nơi Thánh Thể Tử Nạn của Người chẳng khác gì “hạt lúa” nảy mầm sau khi chịu biến đổi “đau đớn”.
Điều nầy là một Biến Cố duy nhất nơi Thiên Chúa làm Người, suy niệm mầu Nhiệm Phục Sinh không phải suy nghĩ đơn thuần của nhân loại, mà là một ân huệ vô song từ Thiên Chúa.  Sự biến đổi nơi nhân Tính và Thiên Tính của Chúa Giêsu cho nhân laoi5 thấy nơi Người là Đấng toàn năng. Người kết hợp nhân tính nơi thần tính siêu việt của Người là một sự khiêm hạ lớn lao, vô biên , để biểu thị cho sự kiêu ngạo của phàm nhân hầu như bất trị thấy rằng dưới quyền năng của Thiên Chúa  mọi thụ tao chỉ có sự chết .
Theo đó, Tin Mừng Phục Sinh  hôm nay nói lên mầu nhiệm ấy, nguyên lý sự sống từ Thiên Chúa, vì vậy ai tin vào Thiên Chúa thì có sự sống, vì chỉ có tội lỗi mới làm nên sự chết. nơi Chúa Giêsu phục sinh biểu hiện một sự công chính tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Bằng giác quan bình thường con người nhân loại hiểu theo sự tự nhiên, nhưng, Thiên Chúa, Đấng làm Chủ tự nhiên lẫn siêu nhiên, nhân loại không thể chiến thắng sự chết, vì nơi trần gian sự sống vĩnh cửu không thể làm chủ được.
Chúa Giêsu phục sinh là để kiện toàn nơi Người một chân lý “Thiên Chúa là nguồn sống”, vì ai tin vào Người thì được sống đời đời. Nếu, nơi Người không phục sinh Thân Thể của Người, thì mầu nhiệm phục sinh chưa hiển thị. Linh hồn vốn vĩnh cửu, chỉ khác nhau là sống trong ân sủng bởi Thiên Chúa hay không mà thôi ?! Theo đó, sự vĩnh cửu nơi Thiên Tính của Chúa Giêsu làm “thức dậy”  Thánh Thể hữu hình của Người là điều bình thừơng đối với Thiên Chúa, như, một người ngủ thức giấc dậy.
Thánh Gioan ghi lại sự kiện Phục Sinh theo ý nghĩa thần học đó, ngài ghi lại tỉ mỹ, chi tiết một cách chân thật không thêu dệt, những vật dụng giây băng , khăn liệm nói lên yếu tố sống lại nơi Thánh Thể Chúa Giêsu, chứ không phải “bị trôm xác”. Sự trình thuật chi tiết các vật dụng táng xác nói lên một bằng chứng hữu hình đối với sự vô biên. Dây băng, khăn liệm không vứt vung vãi, mà là xếp riêng ra một bên , cho thấy mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu biểu lộ cách chu đao, tự nhiên vượt trên mọi áp lực trần thế, cho thấy, không có bất cứ thế lực nào can thiệp nổi. Điều đó biểu hiển một sự uy quyền toàn năng không phải như một sự “cướp ngục” “ cướp xác”, điều nầy đứng trên mọi thế lực thiện, hay ác, có sự chứng kiến của các Thiên Thần, điều nầy cũng như sau khi Chúa Giêsu chịu satan cám dỗ nơi hoang địa, sau đó các Thiên Sứ tiến lại hầu hạ Người.
Mầu nhiệm xuống thế làm Người của Chúa Giêsu thể hiện trọn vẹn phần Nhân Tính, mang hình ảnh hữu hình để chịu khổ đau, Tử Nạn, nhưng là Ngôi Lời của Thiên Chúa, phần siêu nhiên, Người là Thiên Chúa thật. Vì vậy, Mầu Nhiệm Phục Sinh là một minh chứng “Ngôi Lời” vĩnh cửu từ Thiên Chúa.
Suy niệm Mầu Nhiệm Phục Sinh không phải như suy nghĩ về một Biến Cố phục Sinh của một con người nào đó, chết rồi sống lại, mà là suy niệm một sự thật, một chân lý từ Thiên Chúa là Đấng vô biên, vì yêu thường nhân loại đã mặc khải cach rõ ràng.
Thánh Gioan đề cập “ngôi mộ trống” để trình thuật chi tiết Biến Cố Phục Sinh của Chúa Giêsu là cho chúng ta Thiên Chúa hoàn toàn không lệ thuộc vào trần thế, dù tin hay không, không ai “nắm giữ” được Thiên Chúa, `Thiên Chúa là một Mầu Nhiệm, đến đây chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói : “ Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác chúng con mà thôi. Nhưng, các con hãy kính sợ Đấng ném cả linh hồn và thân xác các con vào lửa không hề tắt ” (lc 12 24)
Trả qua hơn hai ngàn năm số người tin theo, và số người phản bội Chúa Giêsu không phải là ít, nhưng, ai trung tín đến cùng sẽ nhận được ơn giải thoát vì, “ Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết “ ( Ga 20 , 9)
Lạy Chúa Giêsu, Đấng phục Sinh, xin thương ban cho những ai tin vào Chúa cũng sẽ được phục sinh như Người, vì Chúa phán : “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết bao giờ “./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến