SINH-HOẠT SẮP TỚI / PROCHAINES ACTIVITES

03.12.2016 : PARIS
Biểu-Tình phản-đối đoàn văn-công Việt-Cộng
Trung-Tâm Điều-Hợp Tập-Thể Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hoà tại Âu-Châu
Espace Reuilly, rue Hénard, 21, F-75012 Paris

- 10.12.2016 : SAN DIEGO
Thi Viết Tiếng Việt : "Tiếng Việt còn, nước Việt còn"
Hiệp Hội Người Việt San Diego

07.11-14.12.2016 : HANNOVER
Nhân-Quyền - Không Biên-Giới
Trung-Tâm VN Hannover & Tổ-Chức Nhân-Quyền Việt-Nam
Hannover

10.12.2016 : BRUXELLES
Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Cộng-Ðồng Việt-Nam Tự-Do tại VQ Bỉ
Place de l’Albertine, B-1000 Bruxelles

10.12.2016 : BERLIN
Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Liên-Hội Người Việt Tị-Nạn tại CHLBĐ
trước Sứ-Quán Cộng-Sản Việt-Nam

10.12.2016 : FRANKFURT AM MAIN
Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Hội Người Việt Tị-Nạn tại Frankfurt
trước Tổng Lãnh-Sự Việt-Cộng và Trung-Cộng

11.12.2016 : PARIS
Chương-Trình Ca Nhạc Gây Quỹ Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"
Gia Ðình Nhạc Paris
(với sự yểm-trợ của Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris)
Avenue Oudinot,63, F-94340 Joinville-le-Pont

11.12.2016 : PARIS
Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Cộng-Ðồng Người Việt Quốc-Gia tại Pháp
Place du Trocadero - F-75016 Paris

17.12.2016 : BRUXELLES
Kỷ-Niệm 40 năm thành-lập Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt
Centre Culturel de Wolluwe-St-Pierre, Salle Fabry
av. Charles Thielemans, 93, B-1150 Bruxelles

17.12.2016 : MÖNCHENGLADBACH
Thánh-Lễ Mùa Vọng Advent Giáng-Sinh 2016
Hội Bác Ái Vinh Sơn Phao Lô
Nhà Thờ Heilig Geist
Stapperweg, 335, D- 41199 Mönchengladbach

18.12.2016 : PARIS
Bữa Cơm Văn-Nghệ “Thương về Ðồng-Bào lũ lụt miền Trung”
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Âu-Châu
Chùa Khánh Anh Evry, rue François Mauriac, 8
Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

31.12.2016 : SAN JOSE
Countdown Party 2016 - Dalat University Alumni Charitable Trust (DUACT)
Tất cả số tiền lạc-quyên sẽ được dùng giúp cô-nhi, viện-dưỡng-lão và giáo-dục
Dynasty Restaurant, 1001 Story Road, San Jose, CA-95122

08.01.2017 : LIEGE
Lễ Tưởng Niệm "Trần Văn Bá"
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Parc de la Boverie, B-4020 Liège

14.01.2017 : BRUXELLES
Sinh-hoạt
Hội Chuyên-Gia Việt-Nam tại VQ Bỉ

14.01.2017 : KÖLN
Tết Quang-Trung
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Köln
Hội Trường Heinrich-Heine- Gymnasium
Hardtgenbuscher Kirchweg 100, D-51107 Köln-Ostheim

12.02.2017 : GARDEN GROVE
Tết Đinh Dậu
Hội Ái-Hữu Cựu Học-Sinh Nguyễn Hoàng - Nam Cali
Hội Trường Đài VNA 57.3
Newhope st, GARDEN GROVE, CA 92843

25.02.2017 : LIEGE
Tết Nguyên-Đán
Hội Người Việt Tự-Do tại Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

30.04.2017 : PARIS
42 Năm Quốc-Hận
Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cộng Sản tại Pháp
Biểu-Tình gần Toà Đại-Sứ Việt-Cộng
avenue de Messine, 2, F75008 Paris

07.05.2017 : PARIS
Văn-Nghệ Tiệc Trà Thân Mật "Huế Thương"
AEUDVNL
Studio Raspail, boulevard Raspail, 216, F-75014 Paris

Lê Hữu Đàowww.dao-liege.org