LỄ TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - 2016 - Clip 3/4

LM Nguyễn Văn Khải, Diễn giả chính của buổi Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm năm 2016.
Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 53, ngày 30 tháng 10 năm 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Little Saigon, Nam California.