kính mời Quý vị về chùa Khánh Anh Evry để cung đón Đức Karmapa

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh
Evry ngày 10 tháng 5 năm 2016
Thư Mời


Kính gửi : Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Cùng toàn thể quý đồng hương Phật Tử

Trích yếu : v/v Thành kính cung thỉnh Quý Ngài và xin kính mời Quý vị về chùa Khánh Anh Evry để cung đón Đức Karmapa và thính pháp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý Vị,

Ngài Karmapa thứ 17 đến Paris !
Hiệp hội Karmapa Paris đã hoan hỉ báo tin là Ngài Karmapa, bậc Pháp Vương của dòng truyền thừa Kagyu, là một trong những vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong; hiện Ngài đang cư trú tại Ấn Độ sẽ đến Paris vào tháng sáu năm nay. Đây là lần đầu tiên Ngài đến kinh đô nước Pháp.
Nhờ một nhân duyên lớn, chùa Khánh Anh tại Evry của chúng con / chúng tôi đã cung thỉnh được Ngài và thông qua Hiệp Hội Karmapa Paris, Ngài đã hoan hỷ cho biết là Ngài sẽ thân lâm đến chùa Khánh Anh tại Evry vào lúc 15 giờ 00, ngày 1 tháng6 năm 2016 (thứ tư) để thăm viếng và giảng pháp cho chư Tăng Ni cũng như Phật Tử Việt Nam của chúng ta.
Vậy chúng con xin đê đầu kiền thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Việt Nam, không phân biệt hệ phái, kính xin Quý Ngài từ bi quang lâm để cung đón Ngài Karmapa và chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Phật Tử khắp nơi cố gắng về chùa Khánh Anh Evry tham dự buổi pháp thoại nầy. Đây là cơ hội hiếm có và khó gặp. Kính mong Quý Ngài và Quý Vị cố gắng tham dự. Công đức thật là vô lượng vô biên.
Chúng con / chúng tôi xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Quý Ngài và Quý Vị được sở cầu như nguyện.

Khể thủ


Sa Môn Thích Quảng Đạo
Trụ Trì chùa Khánh Anh Evry
Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.
Tél : 07.70.07.33.99 – 09.84.52.39.35. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


Chương trình của Ngài Karmapa :

"Ngài Karmapa thứ 17 đến Paris !
Ngài đã nhận lời quang lâm chùa Khánh Anh Evry vào ngày 01/06/2016.
Sau đó, vào ngày 4 và 5/6/2016, ở Hotel Mariott, Paris 14 :
04/06/2016 : Ngài sẽ ban một thời Pháp với đề tài Tứ Diệu Đế, tiếp theo là một khóa thiền tập.
05/06/2016 : Ngài sẽ ban một cuộc pháp đàm với đề tài Hạnh Phúc và Hòa Bình, tiếp theo là lễ quán đảnh Tchenrezi (Quán Tự Tại Bồ Tát).”