HOÀNG KỲ TỔ QUỐC
Em nhấc cao lên Quốc Kỳ Vàng 
Lá cờ Dân Tộc đã vẻ vang
Năm Châu phất phới tung trong gió
Rồi sẽ quay về với Nước Nam

Sử hùng dân tộc sẽ sang trang
Giòng giống Trưng Vương vẫn huy hoàng
Ngàn năm oanh liệt còn ghi dấu
Con cháu Hùng Vương luôn sẵn sàng 

Nhân loại đang nguyền rủa cộng nô
Cúi mặt đi theo lũ rợ hồ
Bàn tay nhuộm máu giòng Âu Việt 
Rước voi, cõng rắn, đám tội đồ 

Công an, bộ đội quay lại mau
Sao lại theo phò đám giặc tàu
Chúng đang hãm hại dân tộc Việt 
Còn chút lương tri phải biết đau 

Cái bọn trung ương vơ vét giàu
Dâng đất cho giặc chẳng xót đau 
Rừng tan biến nát đầy chất độc
Từ nam chí bắc đã nát nhàu 

Hãy cùng đứng lên hỡi Đồng Bào 
Cờ Vàng Tổ Quốc hãy gìơ cao
Trong ngoài họp lại diệt bạo chúa
Bán nước cầu vinh chạy ngã nào 

Cùng phất cao lên ngọn Cờ Vàng 
Dựng lại Tổ Quốc cho vẻ vang
Năm Châu kính trọng dân tộc Việt 
Giòng giống Hùng Vương phải huy hoàng. 

Trầm Hương Thơ_30.04.2016