Phải Bỏ Màu Cờ Để Có Thể Bàn Chuyện Dân Chủ?!

Trích: " Quan niệm cho rằng phải bỏ màu cờ để có thể bàn chuyện dân chủ là một quan niệm thiếu dân chủ. “
( Nguyễn Quang Duy - KHÔNG LÃNH TỤ - CỜ VÀNG ĐIỂM HỘI TỤ. )
Đòi bỏ màu cờ ( Vàng ) mới có thể bàn chuyện Dân chủ.
Là điều kiện tiên quyết do việt cọng đặt ra
cho bọn hoạt đầu chánh trị muốn thỏa hiệp với chúng.
Người Việt Quốc Gia chống cọng không cần nói chiện với
bọn việt cọng phản nước, hại dân, đầy tớ chệt.
Quốc dân Việt Nam muốn có Tự do – Dân chủ
phải đứng lên triệt hạ lá cờ máu giặc hồ cọng sản.
Cờ máu là quốc kỳ của chế độ toàn trị việt cọng.
Xóa bỏ cờ máu là xóa bỏ chế dộ toàn trị việt cọng.
Phải xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng mới lập nên
CHẾ ĐỘ MỚI TỰ DO - DÂN CHỦ được.
Đó là tinh nghĩa của chữ CÁCH MẠNG
" Xóa bỏ chế độ cũ tồi tệ - Lập nên Chế Độ Mới Tốt Đẹp hơn "
Còn thỏa hiệp " cải lương ", cải hóa tiệm tiến
Dân chủ hòa từ từ thì biết bao giờ mới có?
Thỉnh nguyện Xin - Cho, tuyên ngôn - tuyên cáo
Liên kết Trong – Ngoài, Đối lập – Đối cuội
Như nước đổ lá môn, làm cản trở công cuộc vận động Cách mạng.
PHẢI TRIỆT HẠ TOÀN TRỊ VIỆT CỌNG
MỚI LẤY LẠI ĐƯỢC " CHỦ QUYỀN QUỐC GIA ".
Chánh phủ do Quốc Dân Việt Nam đổ máu dựng lên
MỚI CÓ ĐỦ UY QUYỀN QUỐC GIA
Mới thương thảo ngang hàng với Quốc tề được.
Mới đủ uy tín LIÊN MINH - LIÊN KẾT
Với các cường quốc Mỹ - Nhật - Ấn - Úc
Và các nước Đông Nam Á thành một khối bao vây
CON ĐƯỜI ƯƠI ĐỎ CHỆT CỌNG ĐƯỢC.

Cho nên Dân - Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng hòa
Trước sau như một, nêu cao chủ trương:

MUỐN CHỐNG CHỆT CỌNG XÂM LĂNG
TRƯỚC TIÊN, DIỆT NỘI GIAN VIỆT CỌNG

Nguyễn Nhơn

Phụ Đính

KHÔNG LÃNH TỤ - CỜ VÀNG ĐIỂM HỘI TỤ.
Sau 1975, người Việt không cộng sản không còn lãnh tụ. Ở hải ngoại người Việt gác bỏ sự khác biệt, đã hội tụ dưới lá cờ vàng, bảo vệ và phát triển cộng đồng, hỗ trợ đồng bào quốc nội từng bước đứng lên.
Vụ Trần Trường ở Hoa Kỳ và vụ truyền hình SBS phát sóng VTN4 ở Úc hội tụ hằng chục ngàn người tham dự cho thấy sức mạnh của biểu tượng hội tụ này.
Ngược lại khi người dân từ bỏ hình tượng Hồ Chí Minh và biểu tượng cờ đỏ thì chế độ cộng sản lung lay tận gốc. Bởi thế đảng Cộng sản luôn phải tìm cách đánh bóng lãnh tụ Hồ Chí Minh và phô trương lá cờ đỏ sao vàng.
Trong tinh thần đa nguyên và dân chủ việc hội tụ dưới lá cờ vàng là quyền tự do cá nhân. Trước đây ở miền Nam và sau này ở Hải Ngọai cũng đã từng công khai tranh luận về việc thay đổi màu cờ. Nhờ đó lá cờ vàng vẫn luôn là biểu tượng của những người theo khuynh hướng cộng hòa. Những người luôn tìm mọi cách vinh danh và hợp thức hóa lá cờ.
Quan niệm cho rằng phải bỏ màu cờ để có thể bàn chuyện dân chủ là một quan niệm thiếu dân chủ.
Quan niệm dân chủ sẵn sàng chấp nhận các quan điểm trái chiều và chấp nhận phương cách đấu tranh dân chủ qua một cuộc trưng cầu dân ý để có một màu cờ chung cho toàn dân tộc.
Người Việt không cộng sản không có lãnh tụ, không có tổ chức đủ mạnh, nên lá cờ vàng luôn là điểm hội tụ mạnh nhất. Có hội tụ chúng ta mới có sức mạnh để thay đổi thời cuộc.
Thực tế cho thấy càng ngày càng nhiều bạn trẻ công khai biểu lộ yêu quý Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Lá cờ vàng đang trở thành điểm hội tụ của người Việt muốn dứt khoát thay đổi từ thể chế cộng sản sang thể chế cộng hòa.
Khi lá cờ vàng được tự do sử dụng tại Việt Nam là khởi điểm của Việt Nam có tự do.
NguyễnQuangDuy
Melbourne Úc Đại Lợi