KHÁI BÚT ĐẦU NĂMẤt Mùi chấm dứt bước lui dần
Khai bút giao thừa đón Bính Thân
Khấn nguyện bình an cho Việt tộc

Cầu xin hạnh phúc đến muôn dân
Mừng Xuân đất khách đề đôi chữ
Chúc Tết quê ta viết mấy vần
Cạn chén Sâm banh dùng tống cựu
Rượu mừng khai vị uống nghinh tân

Trầm Hương Thơ
08.02.2016_Tết Ất Mùi