QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA: Lc 1, 5-25Quyền năng Thiên Chúa vô song
Trí mình sao hiểu nổi trong vô thường
Có người tư tế dâng hương
Ở trong đến thánh tự nương bóng Ngài

Nguyện cầu một mụn con trai
Nối tên dòng họ một mai tuổi già
Chúa cho thiên thần hiện ra
Báo tin rất rõ bà nhà có thai

Nghe xong hoảng hốt sợ dài
Xin Ngài đừng giỡn nghe hài qúa đi
Bà già, ông cụ bầu gì
Bởi không tin tưởng tức thì bị câm

Từ nay ông phải tịnh tâm
Nín thinh cấm khẩu đến tầm sinh con
Thời gian ấn định đã tròn
Êlisabét sinh con đầu lòng

Bây giờ họ mới hỏi ông
Đặt tên con trẻ nối tông là gì?
Tự dưng ông nói tức thì!
Gioan tên gọi xin ghi rõ ràng

Sau này cháu sẽ dọn đàng
Để cho một Đấng cao sang hơn mình
Từ đó ông hết lặng thinh
Ngày ngày khấn nguyện lời kinh dâng Ngài

Uy quyền Chúa tỏ công khai
Rõ trong cuộc sống cho ai khẩn cầu
Người tin sẽ được ân sâu
Không tin tự chuốc khổ sầu vào thân

Trần Hương Thơ
19-12-2015

PHÚC ÂM: Lc 1, 5-25

"Thiên thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra".