NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT


LÒNG          Thương xót Chúa bao la
THƯƠNG    người dương thế ngã sa tội truyền
XÓT             xa lòng Chúa vô biên
CHÚA          Con ngự xuống nơi miền Ba Lan 
BAO             la tình Chúa vô vàn 
LA                bàn hướng dần trần gian rõ ràng 

CAO             rao ơn thánh truyền ra
SIÊU             thường qua Faustina khiêm nhường
VÔ                lường tình Chúa đoái thương
LƯỢNG       tình "Thương Xót" vô thường hôm nay
THẾ             nhân mau thức tỉnh ngay!
TRẦN          gian lỗi tội phá thai đủ điều
VÔ               luân sa đọa qúa nhiều
SONG          còn chống lại mười điều Chúa răn 

NĂM           nay Giáo Hội truyền ban
THÁNH       Danh Thiên Chúa khuyên can mỗi người
MỞ              NĂM THÁNH CHÚA cho đời
RỘNG         loan khắp chốn gieo Lời Chúa ban 
TÂM           mau chừa những dối gian
LÒNG         mau từ bỏ con đàng xấu xa!

ĐÓN           ơn hòa giải thứ tha
ƠN              lành "Năm Thánh" mở ra cho đời
THÁNH       Linh soi xuống tự Trời 
CHÚA         Con chuộc tội cứu người thế gian
VÀO            Lòng Thương Xót vô vàn
TRONG       ân sủng Chúa nồng nàn yêu thương 
TÂM            ngay mở cửa thiên đường
HỒN            thanh thơm tỏa thiên hương giữa đời. 

08.12.2015