MIỆNG LƯỠI BÔI TRƠN: Mt 21, 28-32


Dụ ngôn Chúa nói thật tài
Kể rằng bác nọ con trai hai người
Cậu anh lắm lúc cãi lời
Cha sai làm cỏ nhất thời không đi

Buồn lòng ông mới tức thì
Liền sai con thứ ra đi làm vườn
Cậu em miệng lưỡi bôi trơn
Vâng vâng dạ dạ nhưng chuồn đi chơi

Cậu anh hối hận tức thời
Ra vườn chăm sóc những nơi cha nhờ
Các ông nghĩ sao bây giờ?
Ai trong hai cậu phụng thờ lời cha?

Mọi người đều đáp rằng là:
Người con thứ nhất thương cha rõ ràng
Bấy giờ Ngài đứng giữa làng
Nói lời đanh thép nhẹ nhàng mà đau!

Các ông có biết mai sau?
Nước trời cho những ai mau được vào?
Không dành cho kẻ cường hào 
Chẳng dành cho kẻ tự cao cứng đầu!

Gioan đến giảng đã lâu
Kinh sư kỳ mục yêu cầu đuổi đi
Các ông miệt thị khinh khi
Cũng không hối hận chút gì nỗi đau.

Còn đây là những điểm sau!
Những cô gái điếm lại mau quay về
Những người thu thuế làm thuê
Những người nghèo khổ nhà quê có phần

Bởi ai hối hận ân cần
Trở về sẽ được phúc phần dành cho
Khoe khoang chức lớn quyền to
Khi về trước Chúa là trò dở hơi

Xuôi tay nhắm mắt lìa đời
By giờ mới biết tiếc lời Gioan.

Trầm Hương Thơ
15.12.2015

"Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".