Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hoà. ( Tổng Thống Ngô Đình Diệm ).

118 HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÙNG CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ NHÂN SỸ CỦA ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA