SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV TN ( B ) ( Mc 8, 27-35)

MẦU NHIỆM CON NGƯỜI

Vâng, thưa quý vị, con người là một mầu nhiệm bởi Thiên Chúa, con người vốn được tạo thành, được cứu chuộc bởi Thiiên Chúa. Vì con người là một mầu nhiệm cao cả đứng sau Thiên Chúa, ngoài Thiên Chúa ra, không có mầu nhiệm nào lớn hơn thế.
Cũng chính vì lẽ đó, Thiên Chúa đã cứu chuộc con người cách lạ lùng, sau khi tạo dựng con người cách kỳ diệu. ( kinh nguyện sách lễ)
Từ đó suy ra, sự cứu chuộc con người là điều vô cùng đặc biệt, tối thượng bởi Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành con người. Đến đỗii, Ngôi Hai Thiên Chúa bằng lòng với sứ mạng Nhập Thể trong cung lòng của một thụ tạo, tức là con người, là Đức Trinh Nữ Maria, để rồi Người trở nên Con Người như con người, vì con người, hầu cứu chuộc con người, há không phải là một mầu nhiệm vĩ đại đó sao ?
Như vậy, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến độ từ bỏ Mình. Mặc nhiên, Thiên Chúa yêu thương con người là vì con người chứ không vì Thiên Chúa. Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng cực Thánh, nơi Thiên Chúa là sự siêu nhiên, toàn năng.
Khởi đi từ Bài đọc I ( Is 50, 5 -9a) hôm nay cho thấy một Dung Nhan của Đấng làm Người, mà đó là những điều mà con người phải chịu, nhưng nếu, con người biết trông cậy vào Đấng toàn năng, thì con người sẽ vững vàng tiến bước. Hình ảnh Đấng Kitô chịu nạn là hình ảnh nơi con người , của con người. Nói lên sự yếu đuối, sự thất bại, sự nhỏ bé, sự đàn áp của kẻ thù, nhưng, kẻ thù phải bỏ chạy tháo lui, hính là con người biết tựa nương nơi Thiên Chúa.
Bài đọc II ( Gc 2, 14- 18) thánh Giacobe cho chúng ta biết giá trị của hành động bởi đức tin. Hành động vì đức tin sẽ mang lại kết quả mà đức tin soi dẫn. Tin vào Thiên Chúa, nhưng sống Lời Chúa, và can đảm làm chứng về Lời Chúa, thì đó là hành động đẹp.
Trở lại ý nghĩa Tin Mừng ( Mc 8, 27 -35) hôm nay, chúng ta thấy, có ba phần rõ rệt:
  • Thứ nhất : từ câu  (27 – 30 ) Chúa Giêsu chưa muốn tỏ ra Người là Đấng Kitô. Vì đó là bẫy của satan. Vì nếu tin Người là Đấng Kitô, thì sứ mạng Kitô của Người sẽ trúng kế satan.
  • Thứ hai : từ câu ( 31 – 33) cho thấy ý nghĩa phần thứ nhất ở trên. Sau khi tuyên xưng Thầy mình là Đấng Kitô, thì lại ngăn cản Thầy thi hành sứ vụ Kitô. Rõ ràng, hai lần thánh Phêrô đều bị khiển trách. Điểm nầy, chúng ta thấy rõ mưu chước của satan. Satan nó cũng biết trước phàm nhân về kế hoạch của Thiên Chúa. Mà Đấng Cứu Thế, tức Kitô, đã mang thân phận Con Người, tức mang mầu nhiệm làm Người, không khéo sẽ mắc bẫy satan.
  • Thứ ba ; từ câu ( 34 -35) Sứ mạng Kitô là phải hành động. Đấng Kitô phải thi hành sứ mạng chịu đau khổ , tức mầu nhiệm Thập Gía, thì mới vào vinh quang phục sinh. Đó là một chu trình cứu độ con người bởi kế hoạch của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Con Người nơi Đấng Kitô là mầu nhiệm rõ rệt nhất cho con người . Vì vậy, con người, tức nhân thế, phàm nhân, muôn đời là một mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã tạo thành và cứu chuộc, hầu phản ánh công trình tình thương bởi Thiên Chúa là Cha toàn năng trên sự dữ và sự chết ./.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ngôi Lời đã làm Người để cứu chuộc con người hầu chiếu tỏa tình thương bởi Thiên Chúa toàn năng. Xin thương cho con người mọi thời biết đón nhận Chúa là ánh sáng duy nhất và vĩnh cửu, để mầu nhiệm con người nơi nhân thế được hưởng phúc vinh quang./. Amen
13/09/2015

P.Trần Đình Phan Tiến