"ĐẤNG KITÔ" (Mc.8,27-35)


 
 
CHÍNH   Ngài là đấng Kitô 
NGÀI      từ Thiên Chúa mà vô cứu đời 
LÀ          Đường-Sống-Thật tuyệt vời 
CHÚA     là Thiên Tử xuông nơi thế trần 
NGÔI      Hai cứu vớt phàm nhân 
LỜ          Phê-rô rõ Thánh Thần ơn khôn 

LỜI          ngay từ đáy tâm hồn 
TUYÊN   ngôn xác quyết, tuyên ngôn để đời 
TÍN          trung chính Chúa Ngôi Lời 
THÁC      thì đành chịu chẳng rời Chúa tôi 
MỌI         người kinh ngạc bồi hồi 
NƠI         đây Chúa phán một thôi như vầy 
RÕ          ràng Chúa sẽ nộp thây! 
RÀNG     vào "cõi chết trên cây khổ hình!" 

MÔN      đồ nghe thế thất kinh! 
ĐỆ          huynh nhớn nhác lặng thinh tái hồn 
CAN       Thầy Phê-rô tưởng khôn 
CHÚA    bèn mắng thẳng liệu hồn! Sa tan! 
LÊN       đường, xéo lại sau ta! 
ĐÀNG   ta đi đúng ý Cha trên trời 

NÊN       thầy phải chết cho đời 
ANH       không hiểu nổi những lời ta đâu 
BỊ           đau khổ nhục thảm sầu 
MẮNG   la đánh đạp đêm thâu thập hình 
RA         chiên tế lễ lặng thinh 
ĐÀNG   lên đỉnh núi hy sinh giữa trời 
SAU       này anh sẽ hiểu Lời 
TA         đi dọn chỗ cho người đến sau.

Trầm Hương Thơ