MỪNG MẸ LÊN TRỜI
Mười lăm tháng tám Mẹ về trời
Áng sáng chan hòa tỏa khắp nơi
Nhã nhạc lừng vang vang khắp chốn 

Hương kinh ngưỡng vọng vọng trùng khơi
Trinh Vương diễm lệ ngàn ân phúc
Đức Nữ Đồng Trinh nhất tuyệt vời!
Lạy Mẹ từ bi xin cứu vớt
Dân con Nước Việt xót xa đời.


Trầm Hương Thơ
15.08.2015