LỜI PHÁT BIỂU CỦA NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG ĐỨC

LỜI PHÁT BIỂU CỦA NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG ĐỨC