LỜI BAN SỰ SỐNG (Ga 6,68)

LỜI BAN SỰ SỐNG (Ga 6,68)


"BỎ        Thầy con biết theo ai
THẦY   là sự sống, công khai, rõ ràng."
CON      người sống rất phũ phàng
BIẾT     rằng bất lợi, vội vàng rút lui
THEO   Thầy hưởng lợi khi vui
AI          đời bất lợi, là tui rút liền    


LỜI       nghe sao phản tự nhiên
THẦY   sao nói lạ như điên thế này? 
THẬT   là lời tựa như say
SỰ        đời đen trắng, đổi thay bình thường 
CHÓI    tai là hết chung đường
TAI       nghe không thuận, lật lường bỏ đi
VÔ        chung vẫn thế hiếm gì
"CÙNG  khi hưởng phước, không khi mất phần"

PHÚC   cho ai biết chuyên cần
THAY   tâm, đổi tánh, hiểu lần nghĩa hay 
AI          người hiểu được Lời Thầy
GIỮ       gìn phúc đức dựng xây cuộc đời
THỦY    chung theo bước Ngôi Lời
CHUNG tay xây dựng tình người nghĩa nhân

LỜI        là sự sống phúc phần
BAN      cho nhân loại hồng ân vô cùng
SỰ         thật luôn phải thủy chung
SỐNG   luôn công chính bao dung với người 
THIÊN  Đường tại thế giữa đời
CUNG   lòng thanh tịnh giữ Lời Thánh ân
ĐỜI        ta sẽ đẹp bội phần
ĐỜI        đời hưởng phúc trong sân nhà Người.

Trầm Hương Thơ
23.08.2015 (Ga 6,68)