Tìm thấy một hài cốt

Nhờ thông báo!!!  Làm phước. Xin cố gắng chuyển đi làm phước.  Chúng
tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha
Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên:  NGUYỄN VĨNH

LÂN,  số quân: 681137969, loại máu O+. Nếu ai là thân nhân nói trên
xin vui lòng liên  lạc Đ. T 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn
. Nhờ quí
vị chuyển email này đến những người mình quen biết may ra chúng ta có
thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Đây
là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp.

Xin cám ơn.


Khánh Thành Trang Trại