BÁNH-RƯỢU TINH TUYỀNTẠ               ơn tình Chúa nhiệm mầu
ƠN               Ngài ban xuống thẳm sâu vô cùng
TÌNH           yêu nhân thế cửu trùng
CHÚA         con nhập thế thủy chung cứu đời
CAO            siêu kết nối đất trời
VỜI             cao diệu vợi tuyệt vời! dường bao


NGÀI          là Thiên Chúa trên cao
CHO            Thiên Tử xuống ban trao thế trần
CON            là hạt bụi phù vân
ĐƯỢC         Cha nhìn đến ân cần đoái thương
LÀM            sao hiểu nổi vô thường
NGƯỜI       còn dạy dỗ dẫn đường đạo ngay 
TRẦN          thân khổ giá đọa đày
GIAN           nan gánh lấy đắng cay tội người 

NGÀI          là Th
ánh Thể bởi Trời
CÒN            là Máu Thánh nuôi đời chúng sinh
THƯƠNG   con Người đã hiến mình
HẾT            tình trọn nghĩa chứng minh cho đời
MUÔN        năm tình qúa cao vi
NGÀN         đời cảm tạ Ngôi Lời cứu nhân 

BAN            Thần Lương xuống dương trần 

MÌNH          Ngài làm của dưỡng thân nuôi hồn 
THÁNH       danh Thiên Chúa trường tồn  
CHÚA          là Thiên Chúa càn khôn đời đời
DƯỠNG      hồn con, chính Ngôi Lời! 
TRÀN          đầy khắp cõi trùng khơi địa cầu
HỒN            tươi đẹp, hết u sầu
CON            nay hưởng phúc cúi đầu tạ ơn.

Trầm Hương Thơ
07.06.2015