SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG ( B ) ( Ga 20, 19-23)
“ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN “ ( Ga 20, 22)
Người ta nói :” Chúa Thánh Thần là Linh Hồn của Giáo Hội”, hay là đây là Thời Đại của Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy? Thưa quý vị, thưa vì chính Chúa Giêsu “ban “ Thánh Thần cho giáo hội của Người.
Chúa Thánh Thần được mặc khải cho chúng ta bởi Chúa Giêsu – Kitô. Chúa Thánh Thần là Nguồn ân sũng nối tiếp công trình “ cứu chuộc” của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là Dũng Khí siêu nhiên từ Thiên Chúa, Ngọn Lửa Tình cháy mãi của Thiên Chúa. Mọi công trình tiếp nối sứ vụ cứu chuộc của Đức Kitô đều do Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, mừng kính trọng thể Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta xin đón nhận Chúa Thánh Thần qua sự trao ban “Thần Khí” của Đức Kitô. Như vậy, rõ ràng, Chúa Thánh Thần là Nguyên Tác, là Hiện Sinh , là SỰ BẢO TỒN KỲ DIỆU của Công Trình Cứu chuộc qua Đức Giêsu- Kitô, Con Một Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Nguyên Lý Siêu Nhiên, trong công trình Tạo Dựng, là Hiện Thân Hữu Hình qua Đức Kitô, là Nguồn mạch ân phúc cho con người hữu hình trong linh hồn bất tử của họ. và cuối cùng là Nguồn sống vĩnh hằng cho sự sống được tạo thành bởi Thiên Chúa.
Vì thế, nếu nói về Chúa Thánh Thần như những công việc hữu hình thì không thể được, cũng không ai hiểu được. Nhưng, qua Lời trao ban “Thần Khí” của Chúa Giêsu  mà chúng ta đón nhận, thì Chúa Thánh Thần sẽ ở cùng chúng ta, hoạt động qua chúng ta, để công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được viên mãn.
Qua sự hữu hình là : NƯỚC, GIÓ , LỬA , CHIM BỒ CÂU, MÂY, CHỨNG NHÂN CÁC THÁNH, chúng ta thấy và nhận ra sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trên Công Trình Cứu Chuộc của Thiên Chúa, từ lúc khởi sự cho đến hoàn tất trong ngày cánh chung.Khởi sự từ khi con người phản nghịch lại Thiên Chúa, Thiên Chúa có Kế Hoạch Cứu Chuộc, cho đến lúc Sứ Thần Truyền Tin Ngôi Hai Nhập Thể trong Cung Lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chúa Thánh Thần đã tác động trên hành trình cứu chuộc của Đức Kitô. Vì thế, ngày chúc Bình An sau khi Phục Sinh, Lời ban Thánh Thần của Chúa Giêsu là một “cộng hưởng” của công trình cứu độ nhân loại bởi Thiên Chúa. Sự yêu thương , cứu chuộc ban tặng Thánh Thần cho nhân loại qua các Tông Đồ của Chúa Giêsu là một Công Trình Cứu Chuộc duy nhất bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba bởi Thiên Chúa mà ra, cùng hiệp thông, cùng hoạt động trong Thiên Chúa, Ngài không hiện hữu “hình phàm nhân”, vì Ngài là Đấng vô biên, siêu nhiên, vĩnh hằng, nhưng mang bản tính Thiên Chúa, nên Ngài yêu thương giáo hội , vì giáo hội là Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc nhân loại trong mầu nhiệm làm Người.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài Ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, hun đúc tâm can, hiệp nhất muôn lòng ./. Amen
Lễ Chúa Thánh Thần 2015
P.Trần Đình Phan Tiến