KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Kính nguyện Chúa Thánh Thần
Cực Thánh Ngôi Ba Thiên Chúa
Ơn thiêng liêng cúi đội
Nguyện trông hiện xuống phàm gian
Sáng nhiệm bởi trời
Xin thấu thửa lòng chúng tử
Yến Thiêng ở Chúa
Xin soi phô Đấng nhân ban
Chúa là Cha kẻ khó khăn
Rất dong quãng hằng cho ơn phước
Chúa là mạch sự sáng láng
Suốt tâm thần, mọi đấng thế gian
Chúa hay an ủi kẻ âu lo
Ngự linh hồn ý hằng lân mẫn
Chúa hay êm ái kẻ đau đớn
Đổ lòng ai nấy đặng thanh nhàn
Chúa là khỏe chúng bì lao
Thanh lương thoát mọi người nóng nảy
Chúa là vui đoàn thế khắp
An ủi trừ phô kẻ khóc than
Ớ mạch sáng thong dong
Xin đầy dẫy lòng người tin cậy
Nếu không ơn Thần Lực
Chẳng vẹn sạch cả chốn trần gian
Cúi xin Chúa rửa người chẳng sạch
Ngửa trông Cha rưới kẻ khô khan
Cầu khẩn uốn người cứng cỏi
Nài xin chữa kẻ tật tàn
Kẻ xiêu lạc đem vào chính lộ
Người lạnh tâm cho lại ôn quờn
Xin giúp kẻ tin vạn sự
Đặng đầy lòng ơn trọng thất đoan
Việc phước đức xin Chúa trả công
Khi lâm tử chin trời siêu độ
Sự oán thù xin tôi vẹn khỏi
Ngày mạng chung xin kiếp hỷ hoan
Trong ơn bảy đượm nhuần
Lạy Ngôi Ba Tôn Thánh ./. Amen

(Kinh nguyện Đức Chúa Thánh Thần giáo phận Quy Nhơn )
Xin cầu cho LH Giuse

Phêrô Trần Đình Phan Tiến