Ăn nói như người Hà Nội

Ăn nói như người Hà Nội
Mời thưởng thức ''tài ăn nói'' của một xướng ngôn viên đài truyền hình Hà Nội tường thuật về giao thông theo phong cách ... ''bóng đá''.
Không cười, không lấy...tiền!
Vô tư như người Hà-Nội.