VIỆT GIAN ĐÁNH LẠC HƯỚNG GIẢI VÂY VIỆT CỘNG

Trích: “ Hãy đặt câu hỏi có phải CQCS cố tình để cho cuộc biểu tình Thuận diễn ra và leo thang bạo lực theo một kịch bản?Trả lời: Rất có thể. Vì sao?
Thứ nhất: là để hạ nhiệt lòng dân các tỉnh phía nam
Thứ hai: chuyển sự giận dữ của người dân vào doanh nghiệp, nhà máy để không còn chỉ trích nhắm đến chính quyền.
Thứ ba: Biểu tình dân sự (ô nhiễm môi trường) không mang tính chính trị và xã hội.
Thứ tưLấy cớ do “phần tử phản động” xúi dục để tăng cường triệt phá các tổ chức hoạt động dân chủ và thắt chặt an ninh cho những ngày sắp tới.
( Đài Thanh ( Danlambao ): Phân tích về cuộc biểu tình ở Bình Thuận vào ngày 15-16.4.2015 )

Đài Thanh = đài phát thanh, tục gọi " loa phường "
Mỗi khi có triệu chứng quần chúng nổi dậy
Phe " tranh đấu ôn hòa BẤT BÂO ĐỘNG " ta
Lập tức phát thanh vừa RĂN ĐE vừa ĐÁNH LẠC HƯỚNG
" Khoan khoan ngồi đó chớ ra "
Chờ ta " kiến nghị " với đảng, XIN CHO cởi mở Rân chủ
Đừng tranh đấu cách mạng bạo lực
Để tránh " Đổ máu - Tàn phá "
Đó là ngụy biện dối trá của bọn " ngụy hòa "
Chỉ muốn làm chánh trị nghị trường với việt cộng,
nói là “ Tranh đấu cải lương tiệm tiến “
Xây dựng " Xã hội Dân sự " cải tiến lần hồi
Cũng có tự ro - rân chủ mà khỏi đổ máu tàn phá!
Họ giả bộ quên rằng:
Cộng sản chỉ biết có " TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG "
Có sức mạnh bao nhiêu, tranh đấu được bấy nhiêu
KHÔNG CÓ DZỤ NĂN NỈ XIN - CHO
Không vận dụng được SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG
Chỉ biết lý luận cầu cao thì tiếng nói khan đối với việt cộng
Như CHÓ SỦA LỖ KHÔNG
NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT - ĐÀN KHẢY TAI TRÂU
Tốn nước bọt mà chẳng đi tới đâu!

Nguyễn Nhơn