Pháp Tổ chức Vành Khăn Tang Cho 40 Năm Quốc Hận 30-4-1975 - 30-4-2015

Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Tự Do tại Pháp Tổ chức
Vành Khăn Tang Cho 40 Năm Quốc Hận 30-4-1975 - 30-04-2015

29-4-2015 (thứ Tư)
Tuyệt thực gồm có 4 tuyệt thực viên bắt đầu từ 17 giờ ngày 29-04-2015 đến 17 giờ ngày 30-4-2015, tại số 62 Blv Boilleau - 75016 Paris

30-4-2015  (thứ Năm)
Đêm không ngủ từ 18 giờ đến 22 giờ
tại Nhà Thờ Saint Hippolyte, 75013 Paris

2-5-2015 (thứ Bảy)
Từ 15 giờ đến 18 giờ
62 Blv Boilleau - 75016 Paris
Biểu tình trước tòa đại sứ CSVN