30 tháng tư: XU MỊ HÒA HỢP HÒA GIẢI

Trích: "Đã qua 40 năm (1975-2015) một Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc Việt Nam gồm có sự tham gia của những đại diện tất cả các đảng phái chính trị Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài
và đại diện tất cả các chủng tộc sinh sống ở Việt Nam cùng nhau làm việc vì lợi ích của tổ
quốc Việt Nam vẫn còn là một yêu cầu, nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam. Khi chia sẻ quyền lực lãnh đạo xã hội Việt Nam thì sẽ chấm dứt tình trạng độc tôn, độc quyền, độc tài đảng trị và xóa bỏ sự nô lệ ý thức hệ ngoại bang./.

Nguyễn Thành Trí (Danlambao) - Nhìn lui, nhìn tới, sao không nhìn thẳng hiện tại? )


Hòa hợp hòa giải với việt cộng là TỰ SÁT.


Kinh nghiệm lịch sử:
1/ Chánh phủ Liên Hiệp 1946: Lúc giặc đỏ họ hồ và bè đảng suy yếu, chúng lưu manh kêu gọi các đảng phái Quốc gia hợp tác thành lập Chánh phủ Liên hiệp - Đoàn kết Quốc gia. Khi tên cáo hồ bắt tay thỏa hiệp được với thực dân Pháp, nó ra lệnh cho Giáp rách dựng lên cái gọi là vụ án Ôn Như Hầu, đem quân tàn sát lực lượng Việt Quốc - Việt Cách trên phố Ôn Như Hầu, chỉ có những lãnh tụ Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần... nhờ Quân đội QDĐ Tưởng Giới Thạch che chở là chạy thoát qua tàu.
2/ Hiệp định đính chiến Genève 1954: Giặc cờ đỏ họ hồ toa rập với thực dân Pháp ép Quốc Gia Việt Nam tham dự hội nghị để rồi thực - cộng chia đôi Đất nước VN. Một nửa nước bị nhuộm đỏ màu sắt máu cộng sản. Một triệu đồng bào Miền Bắc gạt nước mắt rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên lên đường chạy vào Nam tìm Tự do!
3/ Hiệp định ngưng bắn Paris 1973: Mỹ ép VNCH nói chuyện với việt cộng và tay sai MTGPMN để rồi 2 năm sau mất cả Miền Nam VNCH. Toàn quốc bị nhuộm đỏ, toàn dân sống dưới gông cùm việt cộng và tư bản đỏ bốc lột cho tới ngày nay!


Đó là 3 câu chuyện THỎA HIỆP với việt cộng lưu manh trên bình diện Quốc gia.
Những vụ lừa gạt giết người cướp của lẻ tẻ không kể. Đó là sự thật lịch sử và những thủ đoạn gian manh cộng sản còn đang diễn tiến. Vậy những ai còn mơ hồ gì về hòa giải - thỏa hiệp với việt cộng, một thứ siêu lưu manh cộng sản, hãy liệu liệu đó mà đi vào chỗ chết không có đất chôn!Trước thềm 30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN,
Trong khi đồng bào trong nước, từ Thạnh Hóa, Long An chí Nghệ An “ truyền thống Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa “, phất cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA VNCH lẫm liệt nêu cao ý chí kháng cự đánh đổ bạo quyền cộng sản,
Bọn ngụy quyền vc phản nước hại dân hốt hoảng ra sức tuyên truyền trấn an và đẩy mạnh chiêu bài xu mị hòa hợp hòa giải để hóa giải.


Thành tâm kêu gọi những ai còn nghĩ tới vận mệnh của Đất nước, tiền đồ của Dân tộc, xin đừng tiếp tay với phường sói lang việt cộng, giúp chúng ru ngủ, đẩy lùi khí thế đấu tranh của đồng bào đang sôi sục.
Làm như vậy là đắc tội với Dân tộc và lịch sử nước Việt.Nguyễn Nhơn