30 tháng tư: NGÀY QUỐC HẬN

Trích: “ Ba mươi tháng tư. Một ngày với nhiều tên gọi. Đại thắng mùa xuân, ngày giải phóng, ngày thống nhất, ngày quốc hận, tháng tư đen... Cuộc chiến không bom đạn lại được thêm giáo thêm gươm bởi những danh xưng định vị tư
tưởng và lằn ranh ta-địch. Có nghĩa lý gì về tên gọi cho một ngày của quá khứ 40 năm. Tên của nó chỉ chính xác bằng bóng hình qua tấm gương soi của thực tế hiện tại.
40 năm sau, túm gọn cuộc đời của nhau bằng 2 câu thơ bạn tôi đọc, nhìn thực tại trần ai của đất nước để đo lường giá trị của mốc điểm lịch sử, tôi thấy cái tên gọi mà ôn tôi, một cu li không biết đọc không biết viết, đặt cho nó vào đêm cuối cùng tôi ngồi bên ôn là chính xác: 30 tháng 4 - ngày khốn nạn. “
( Vũ Đông Hà ( danlambao ) - Ngày Khốn Nạn )

Đối với ôn cháu Cu Em,
30 tháng tư là ngày " Khốn nạn! "
Nhưng với những ai có can dự vào cuộc chiến giữ nước
Nước Việt Nam Cộng Hòa Tự Do - Dân chủ - Nhân bản
Và đại bộ phận " ngụy dân " Miền Nam
30 tháng tư là ngày QUỐC HẬN
Ngày mất nước vào tay cộng sản Bắc Việt xâm lăng
Mở đường cho tàu cộng thôn tính Việt Nam
Dù cho ai vì ý đồ kia khác
Muốn canh cải xóa nhòa ngày Đại tang Dân tộc
Nhằm mở đường thỏa hiệp với sói lang việt cộng
nhân danh hòa hợp hòa giải dân tộc xu mị
như ngày xưa gìa hồ xảo trá hô hào
Kách mạng “ Giải phóng Dân tộc “ giả danh
Vẫn không thể XÓA NHÒA LỊCH SỬ
Danh tự NGÀY QUỐC HẬN
một khi xuất hiện trong lòng đại bộ phận dân tộc
Đã trở thành một SỰ KIỆN LỊCH SỬ
30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN
Đã đi vào thanh sử Việt
Không ai có thể xóa nhòa lịch sử
Ngày Quốc hận mãi mãi còn đó
Mặc cho ai còn muốn nhớ hay quên

Nguyễn Nhơn