LÝ TỐNG: PHÂN ƯU NHẠC MẪU KHÔNG QUÂN LÊ VĂN SÙNG


PHÂN ƯU 
Nhận được tin buồn
Thân Mẫu của Chị Tạ Hồng Sương 
tức Nhạc Mẫu của Không Quân Lê Văn Sùng
  

Bà quả phụ: Tạ Ánh Chơn
Nhũ danh: Quách Như Hương
Pháp danh: Diệu Tánh

Sanh ngày 7 tháng 1 năm 1924 (Giáp Tý)
Từ trần ngày 2 tháng 3 năm 2015 lúc 1:40PM
nhằm ngày 12 tháng giêng năm Ất Mùi
tại   San Diego , California , Hoa Kỳ
 
Hưởng thọ 92 Tuổi
Thành kính Phân Ưu cùng Tang Quyến
 Nguyện cầu Anh Linh Cụ Bà sớm Siêu Thăng Tịnh Độ
 Freedom Fighter LÝ TÔNG
Freedom Fighter NGUYỄN TẤN VINH