LỜI CHA TRÊN ĐỈNH TABOR : Mc 9, 1-9Đây Con yêu dấu của Ta
Chúa Cha giới thiệu truyền ra cho đời
Lung linh sáng láng tuyệt vời!
Người là Thiên Tử Ngôi Lời hóa thân


Tỏa ra sáng chói vô ngần
Ba Người đàm đạo giữa phần ánh quang
Tabor đỉnh núi chói chang 
Ba môn đệ lóa mắt quàng tỉnh chưa?

Giật mình! hoảng hốt nói bừa
Phêrô cất tiếng mới thưa như vầy:
Một lều xin dựng cho Thầy
Môsê cũng một, lều nầy Elia

Đám mây tan biến ngay ra
Chỉ còn Thầy đứng, cả ba giật mình!
Ngài ra lệnh giữ lặng thinh
Chưa nên thuật lại đến khi Con Người

Từ trong cõi chết giữa đời
Phục Sinh vinh thắng về trời hiển vinh
Bấy giờ mới được thuật trình
Những gì đã thấy chứng minh Con Người.

Trầm Hương Thơ
01.03.2015