Cộng Đồng Việt Nam hạ cờ đỏ sao vàng tại nhà thờ Deliverance House of Prayer Ministries ở Fresno City, CA

alt
  Cộng Đồng Việt Nam hạ cờ đỏ sao vàng
tại nhà thờ Deliverance House of Prayer Ministries
ở Fresno City, CA - Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 năm 2015