THƠ : KÍNH MỪNG MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ôi, hồng phúc thay ! Ôi, hồng phúc
Muôn lòng xin chúc tụng
Kính mừng Mẹ, Thiên Chúa Thánh Mẫu
Người Nữ Tỳ đầy ân sũng

Là Dấu Chỉ niềm hy vọng
Chính là Maria, vô nhiễm tội truyền
Trong Mùa Vọng thiêng liêng
Hợp lòng xin chúc tụng

Bà là Mẹ Ngôi Hai
Thiên Chúa “hóa” thành thai
Nhờ cung lòng của Mẹ
Ôi, Maria tuyệt thế !

Bởi vì Bà vâng nghe
Lời Thiên Chúa chân thật
Tấu lạy Bà vẹn sạch
Từ tâm tưởng đến cung lòng

Nữ Hoàng lẽ cậy trông
Ôi, sao Bà tuyệt thế !
Lạy Mẹ Vua cao cả
Xin dạy bảo chúng con
Đang còn nơi dương thế
Hết lòng trông cậy Mẹ
Xin giúp lời quyền thế
Can thiệp kẻ cậy trông

Lạy Nữ Hoàng khiêm cung
Hợp muôn lòng chúc tụng
Mẹ vô nhiễm tội truyền
Ôi , diệu hiền thánh khiết

Xin cảm tạ Chúa Trời
Đấng đời đời nhân ái
Đã khấng ban cho Mẹ
Đặc ân vô nhiễm thai

Là dấu chỉ  hy vọng
Cho mọi kẻ cậy trông
Xin hướng lòng lên Mẹ
Cùng thiên sứ trên trời

Với người lành dưới thế
Hân hoan chúc ngợi Mẹ !
Đấng Vô Nhiễm Tội Nguyên
Là Đức Maria diệu hiền ./. Amen
08/12/2014
P. Bước Theo