THIÊN TỬ XUỐNG TRẦN


Đêm đông bng tiếng hát Thiên Thần
Hợp xướng vang lừng khắp thế nhân
Thức tỉnh muôn loài trong cõi tạm
Bừng lên vạn chúng giữa phù vân
"Ngôi Hai nhập thế" chuộc lỗi tội
"Thiên Tử xuống trần" cứu t dân
Hạnh phúc cho người tâm ngưỡng vọng
Thiên ân lãnh nhận trí thanh bần.

Trầm hương Thơ
25.12.2014