Paris: Biểu tình Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền

THÔNG BÁO

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp trân

trọng thông báo đến quý Đồng hương:

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay, Cộng Đồng


Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp sẽ tổ chức biểu

tình nhằm mục đích góp phần vào việc tranh đấu về

Nhân Quyền của Đồng bào chúng ta tại quê nhà hiện

đang bị đảng cộng sản Việt Nam vi phạm trầm trọng.

Ngày : 07 tháng 12 năm 2014.

Thời gian : từ 14 giờ đến 17 giờ.

Địa điểm : Quảng Trường Nhân Quyền Trocadéro, Paris.

Trân trọng kính mời Đồng bào và các Hội Đoàn tham dự.

TL Bác Sĩ Phan khắc Tường , Chủ tịch Cộng Đồng

Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp.

Nguyễn hữu Xương, Tổng thư ký