TRONG NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ, GIÁO HỘI NHẬN RA ĐẤNG LẬP NÊN GIÁO HỘI.

TRONG NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ, GIÁO HỘI NHẬN RA ĐẤNG LẬP NÊN GIÁO HỘI.