Thông Bạch - Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam

Trung Tâm Phật Giáo
Chùa Việt Nam
10002 Synott Road
Sugar Land, TX 77498
 
Thông Bạch

Trung tâm Phật Giáo - Chùa Viêt Nam, Houston, Texas, kính xin thông bạch đến  Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật Tử được rõ:

Vào lúc 1 giờ 45  sáng Ngày Thứ Năm 30 Tháng 10 Năm 2014, một phần của Ngôi Chánh Điện đã bị sụp đổ. 

Đây là một tin buồn, làm bàng hoàng cho những người từng có liên hệ và gắn bó với ngôi Chùa thân yêu nầy.

Nhưng trong tai họa vẫn còn có phước lành:  Tất cả các Tôn Tượng Chư Phật, Bồ Tát, Tổ Sư,  kho tàng Pháp Bảo và bàn thờ Chư Hương Linh vẫn còn nguyên vẹn; và may mắn, không có một thiệt hại nào về nhân mạng.

Hiện nay, một Chánh Điện tạm thời đang được thiết lập tại Pháp Sự Đường  (Dharma Hall) và các sinh hoạt tín ngưỡng, các Lễ cầu nguyện, các Đạo Tràng tu học và hoạt động  giáo dục cho tuổi trẻ vẫn tiếp tục như thường lệ.

Chùa kính xin thông bạch để Chư Tôn Đức, thân hữu Phật tử và đồng hương an lòng;  đồng thời, toàn thể Chư Tăng thường trú và ban Hộ Trì Tam Bảo xin bày tỏ niềm cảm kích sâu xa trước những quan tâm và  thăm hỏi ân cần của tất cả quí vị gần xa.

Houston ngày 30/10/2014
Nay Thông Bạch
Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam