KHÚC ĐAN TÂM - TIẾNG TƠ LÒNG (Thơ đường xướng họa)


Đêm mơ gõ gõ chiếc dương cầm
Để mặc tâm tình thổn thức ngân
Có phải vì mong về bến mộng?
Hay là bởi ngóng đến Tình Quân?
Thơ buồn lạc nhịp trên hồn vắng
Nhạc tủi rơi cung giữa phím trầm
Hoang hoải tìm về trong cõi lặng
Dâng Người dấu ái khúc đan tâm.

Marielle
23. 09. 2014TIẾNG TƠ LÒNG

Dạ hương tỏa tỏa ngát hương trầm
Ướp tiếng tơ lòng vạn lý ngân
Nhớ đến Thiên Nhan hồn ước mộng
Mong về diện kiến Đức Lang Quân
Ngàn thơ cảm tạ lòng cung kính
Vạn tấu tri ân tiếng nguyệt cầm
Kính lạy! "Ba Ngôi" hồn phủ phục
Dâng lên "Chúa Cả" hết thành tâm

Trầm hương Thơ 26.09.2014