THU...MƯA... VẦN THƠ XƯỚNG HỌA


Thu vừa thức giấc tỉnh cơn say
Thu đã ươm mơ rắc mộng dầy
Thu nhả tơ hồng vương lối cỏ
Thu tràn sắc thắm rạng làn mây
Thu trao ước hẹn khơi niềm nhớ
Thu lỗi lời thề thoảng gió bay
Thu nặng tình ai buông lệ tủi?
Thu buồn man mác lá rơi đầy.

12. 09. 2014

BÀI HỌA

MƯA...

Mưa ơi! hãy xuống mát hồn say
Mưa đến xua tan nắng hạn dầy
Mưa ướp trần gian tươi sắc thắm
Mưa hòa cõi thế đẹp chân mây 
Mưa cho Tổ Quốc đau tan biến
Mưa để Quê Hương khổ sẽ bay
Mưa xóa mau đi hòng bớt tủi
Mưa ơn cứu chuộc kẻ lưu đầy

Trầm Hương Thơ
16.09.2014