MỪNG KÍNH THÁNH DANH MARIA 12/09

Thánh Danh Maria ! Ôi , đẹp lạ !
Trí khôn thấp hèn con xin tựa nương
Ôi ! Lạy Mẹ, Nữ Hoàng của Thiên Quốc
Trọn đời Mẹ chăm chút Chúa Ngôi Hai
Từ lúc nhận Truyền Tin và thành Thai
Cung  lòng Mẹ là tòa cao Chúa ngự
Và như vậy, tòa nào xứng hơn thế ?
Cung lòng mẹ như  vũ trụ tái thế
Bời vì lòng thánh khiết đức trinh trong
Ơn khiêm nhượng đẹp tựa hồ châu báu
 Con Chúa Trời ngự xuống thật uy nghi
Ơi ! Hỡi nhân gian, hãy ngẫm xem đi !

 Ai cho biết phúc lạ nào hơn thế?
Một cung lòng Chúa chọn để náu Thân
Ôi ! Maria Thánh Khiết trong ngần
Quả thế, vì Thiên Chúa đã chọn Mẹ !
Ôi ! “ Danh Thánh Maria”, xin chúc tụng Mẹ !
Dù tâm trí con thật là nhỏ bé
Xin mừng kính Mẹ “ Danh Thánh Maria”
Người Nữ hơn muôn muôn người phụ nữ
Nhận vai trò làm “ Mẹ Chúa Trời” cao
Còn chức tước, ân huệ nào hơn thế !
Ave Maria ! Kính Mừng Mẹ tràn diễm phúc
Bởi Chúa Trời thương đoái và khấng ban

Ave Maria ! Hơn thánh điện cung vàng
Bởi vì Mẹ khiêm hạ đời nhân thế
Sống trọn vẹn Thánh Ý của Chúa Trời
Ôi , Maria ! Nhân đức Mẹ sáng ngời !
Là tòa Chúa muôn đời , Người cư ngụ
Trước tôn nhan xin Mẹ chớ ngoảnh lòng
Ôi , Maria ! Mẹ Thánh Nữ Đồng Trinh
Mừng kính Mẹ Danh Thánh đượm hào quang
Chính hôm nay và mãi mãi ca vang
Lúc hồng phúc, hoặc gian nan sóng đời
Vẫn xin gọi “DANH THÁNH MARIA”
Từ trần gian và tới chốn thiên tòa “ AVE MARIA “./. Amen

12/09/2014

P.Trần Đình Phan Tiến