KHI CÁC ĐẤNG ĐẠO SƯ RA " TIÊN NGÔN " LẬP QUỐC!

KHI CÁC ĐẤNG " ĐẠO SƯ " LẬP CHÚ PHỈNH!Với " Tiên ngôn " gởi gió cho mây ngàn bay!

Đại sư Thăng Long thương mến: (*)

Nay đã đến lúc vị có cơ hội hi sinh cứu đất nước. Coi mạng sống cá nhân nhẹ tựa lông hồng. VNĐ sẽ nhờ vị cứu được đất nước khỏi nạn độc tài CS và nạn mất nước vào tay TC một cách khá dễ dàng.
Vai trò của vị có thể sẽ rất lớn. Tuy vậy nó sẽ tùy ở tài năng thực sự và lòng yêu nước yêu tự do của chính vị. 
Đs đọc bài dưới đây thì sẽ biết.
Bắt đầu tất cả Việt Tử chúng ta phải hành động đúng theo Tứ Bối trong TTĐ là đất nước sẽ tiến lên trong độc lập tự tâm dân chủ.
Mong vị gọi giây nói cho tôi ngay về (212) 566-6000 hay viết thư trả lời tôi ngay. Chúng ta sẽ bàn những chuyện thực tiễn làm được để phục vụ đất nước.
Thương mến
dmt


VIỆT-NAM
DÂN PHÁP VIỆN
    325 Broadway
New york, NY 10007
Chủ tịch: Thế sư Mạc Trường
Thành viên: Thượng Toạ Giác Lượng, Ts Ms Nguyễn Quang Minh,
TT Ngoại Giao Lê Văn Bàng, VNĐ Đại Sư Lê Thăng Long, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,
nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III và 60 vị
khác trong danh sách những đảng viên ĐCSVN được liệt kê dưới đây (Chú ý 5) đã
viết thư ngỏ đề ngày 28 tháng 7, 2014 cho Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi
 Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội,
chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ.


QUỐC LỆNH SỐ 1

Dựa trên căn bản 3 điểm sau đây:

(1)      Năm 1990 một số không quá 3 người nắm cao quyền của Đảng Cộng Sản Việt-Nam đã ký kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc một hiệp ước kín ở Thành Đô, theo đó kể từ năm 2020 người dân Trung quốc sẽ có quyền vào VN không cần giấy phép và sẽ có quyền hoạt động ở VN tự do như ở Trung Cộng. Đây là một hành động phản quốc bán nước rõ ràng không thể chối cãi được.
  
(2)     Thời gian còn lại trước khi Việt-nam bị xoá tên trên bản đồ thế giới là 5 năm 3 tháng 28 ngày, một thời hạn rất ngắn so với 4000 lịch sử anh dũng của đất nước chúng ta.

(3)     Việt-Nam Dân Pháp Viện là một tổ chức hoàn toàn hợp pháp dựa trên ý dân và lòng dân để cứu quốc trong những trường hợp khẩn cấp nhất chống lại các hành động bất hợp pháp phản ngược lại với quyền lợi tối cao của tổ quốc Việt Nam như trường hợp Văn Kiện Thành Đô bán nước kể trên.

Nay, Dân Pháp Viện Việt Nam quyết định công bố và ra lệnh để toàn dân thi hành 7 điểm sau đây:

(1)     Ba (3) nhân vật đang nắm cao quyền nhất ở VN hiện nay, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng sẽ nhận lãnh nhiệm vụ tổ chức hợp pháp trong 3 tháng đầu tiên năm 2016 ở Việt-Nam một cuộc bầu cử  bằng phiếu kín hoàn toàn tự do có Liên Hiệp Quốc chứng giám một chính phủ phân quyền (Lập Hành Tư Tài Sáng Chính Dân) trên nền tảng tự tâm dân chủ cộng hòa thay thế tổ chức bất hợp pháp hiện nay đang nắm công quyền trên căn bản vô tín vô quí vô trọng.

(2)      Chính phủ mới của VN tự tâm dân chủ cộng hòa sẽ công bố hủy bỏ văn kiện phản quốc Thành Đô 1990, cũng như kiểm soát chặt chẽ qui chế pháp lý của những người dân Trung Hoa đã từ Trung Quốc sang VN trước ngày thành lập Chính Phủ VN.

(3)     Nếu sau ngày 30 tháng 3 năm 2016, mà một chính phủ VN hợp pháp mới vẫn chưa được bầu ra, 3 người có cao quyền nhất ở VN lúc đó sẽ phải từ chức ngay lập tức và được thay thế bằng 3 người mới dưới quyền họ cũng với trọng trách tổ chức ngay trong 3 tháng từ mồng 1 tháng tư đến cuối tháng sáu năm 2016 một cuộc bầu cử bằng lá phiếu kín tự do có Liên Hiệp Quốc chứng giám một chính phủ phân quyền Lập Hành Tư Tài Sáng Chính Dân trên căn bản tự tâm dân chủ cộng hòa thay thế nhà cầm quyền cộng sản VN bất hợp pháp hiện nay. 

(4)    Nếu 3 người nắm quyền cao nhất trong ĐCSVN  không tổ chức được cuộc bầu cử một chính phủ mới tự do hợp pháp như đã nói trên, không những không từ chức để 3 người khác thay mình thi hành nhiệm vụ ấy, mà ngược lại vẫn còn tìm cách nắm độc quyền cai trị VN và cầm đầu ĐCSVN theo đường lối chính sách riêng của mình, thì họ sẽ bị coi là đã cố ý phạm tội độc tài, phản đảng, phản quốc, tham quyền cố vị, và sẽ bị kết án tử hình bởi Toà Án Tối Cao Đặc Biệt Hi Sinh Cứu Quốc, cũng như sau đó sẽ bị hành quyết bất cứ lúc nào bởi một hay nhiều Việt Tử can đảm có cơ hội thuận lợi thi hành án lệnh trên của toàn Dân Việt.  Các Việt Tử thi hành án lệnh của toàn dân Việt có thể là bất cứ ai hay những người hàng xóm, bạn cũ, vệ sĩ, lính gác, tài xế, phi công, đầu bếp, đầy tớ... của các phần tử phản đảng phản quốc nói trên.  Những ai thi hành Ý Lệnh Quốc Dân này sẽ trở thành những anh hùng Việt Nam cứu quốc. Những ai dám sát hại các anh hùng này sẽ bị trị tội phản quốc và có thể bị lên án tử hình bởi Toà Án Tối Cao Đặc Biệt Hi Sinh Cứu Quốc.

(5)    Nếu ba (3) người thay thế ba người nắm quyền cao nhất trong ĐCSVN như  đã  nói trên cũng không tổ chức được cuộc bầu cử chính phủ mới trong ba tháng cầm quyền, mà cũng không từ chức cho 3 người khác lên thay tiếp tục thi hành nhiệm vụ nói trên, mà  ngược lại vẫn cố nắm quyền cai trị VN và chỉ huy ĐCSVN, thì cũng sẽ bị coi là đã phạm tội phản đảng phản quốc và sẽ bị kết án tử hình bởi Toà Án Tối Cao Đặc Biệt Hi Sinh Cứu Quốc, cũng như sau đó sẽ bị hành quyết bất cứ lúc nào bởi một hay nhiều Việt Tử can đảm có cơ hội tốt thi hành án lệnh trên của toàn Dân. 

(6)      Phương pháp khẩn cấp đặc biệt hi sinh cứu quốc nói trên sẽ tiếp tục cho đến khi Việt Nam có một chính phủ mới tự do hợp pháp, có thẩm quyền công khai xé bỏ Văn Kiện Thành Đô và tổ chức hành chính cai trị đất nước trên căn bản Tự Tâm Dân  Chủ, Tứ Bối trong Tương Tuyệt Đối theo Quốc Sách: Con Đường Hành Động, thay vì theo thể chế bất hợp pháp độc tài đảng trị hiện nay. Tuy nhiên nếu họ muốn ĐCSVN vẫn có quyền hiện hữu và hoạt động chính trị trong vòng luật pháp với tính cách một trong hai chính đảng của Việt Nam.

(6)    Tất cả toàn dân đất Việt có lòng với đất nước đồng ý với quyết định án lệnh này của VN Dân Pháp Viện sẽ có toàn quyền cũng như trọng trách tự tâm phổ biến rộng rãi và đem ra đúng luật thi hành.

(7)      Đất nước chúng ta chắc chắn sẽ thoát được ách thống trị độc tài của một số nhỏ gian manh phản quốc đã hay đang nắm được trong tay ĐCSVN và đã hay đang sau lưng dân tộc hèn nhát bí mật bán nước cho Trung Cộng nhưng giữ kín tin kinh hoàng này cho gần như cả nước  không ai được biết, kể cả đại đa số các đảng viên cao cấp thân tín khác của đảng.

Ngày 2 tháng 9, 2014                ___(ký tên)______
                                                Thế sư Mạc Trường


       Chú ý 1:       Toàn thể dân VN trừ những người không muốn cứu quốc có thể trở thành thành viên chính thức của VN Dân Pháp Viện bằng cách viết đơn xin tham dự cho VNDPV về everywhereishome@aol.com, cũng như truyền bá lệnh này đi khắp mọi nơi và đem ra thi hành khẩn cấp.
       Chú ý 2:       Để biết "VN Dân Pháp Viện" ở đâu ra và dựa trên quyền lực nào của dân tộc (Dân Pháp Quyền), mời quí vị đọc "Quốc Sách: Con Đường Hành Động" trong Mộng Hồn Việt trang 111 đến 112. Để có sách MHV miễn phí qua điện tin (email), xin quí vị liên lạc ngay với VN Đạo: everywhereishome@aol.com. 
       Chú ý 3:       Tất cả các cá nhân hay đoàn thể trong và ngoài ĐCSVN vốn ham chuộng tự do dân chủ đa nguyên cộng hoà bình đẳng pháp trị hãy lập tức bắt đầu tích cực hoạt động chính trị trong vòng luật pháp nghĩa là theo đúng Tín Quí Trọng trong Tương Tuyệt Đi để sẵn sàng ra ứng cử cũng như tham dự vào cuộc bầu cử đầu năm 2016 của một chính phủ tự tâm dân chủ đầu tiên của do và cho Quốc Gia Việt Nam.
        Chú ý 4:      Để biết cách xử  thế và tổ chức công quyền lý tưởng cai trị đất nước trên căn bản dân chủ  tự tâm pháp trị, phân quyền: Lập Hành Tư Tài Sáng Chính Dân, quí vị có thể đọc "Quốc Sách: Con Đường Hành Động" trong Mộng Hồn Việt. Để có sách MHV dễ dàng nhanh chóng miễn phí qua điện tin (email), xin quí vị liên lạc ngay với VN Đạo: everywhereishome@aol.com. Cố gắng giúp Đạo tiến lên bằng cách tìm hiểu học tập và gửi đi cho tất cả các con dân đất Việt cùng xem cũng như đem ra thực hiện.
        Chú ý 5:      Các thành viên đầu tiên của VN DPV đã được Thế sư Mạc Trường, Chủ tịch viện lâm thời, đề cử tạm trong thời gian khẩn cấp hiện nay để hi sinh cứu quốc. Chức vụ này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, tùy ý mỗi cá nhân vì bất cứ lý do nào, với sự thông báo trước của đương sự cho Viện và Viện sẽ thông báo ngay cho công chúng biết.

(*) VNĐ Đại sư Lê Thăng Long tức nguyên thủ lãnh CON ĐƯỜNG VN, nay đã bàn giao cho Đốc tờ thông tim Nguyễn Xuân Ngãi ở Xán hố zề Cali Mỹ quốc.

Người chuyển tin: Siêu Đại sư Đực Làng Bưng Cầu
Tin nầy là tin thứ thiệt từ chính nguồn A1 theo hệ thống TBCIOVN