VẬN ĐỘNG THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG?!

Trích: “ Cuộc vận động chính trị mới rất cương quyết và kiên trì của nhiều giới, đi đầu là trí thức và thanh niên, cho một nước VN dân chủ mới đang được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều đảng viên tiến bộ và biết quí tự
trọng. Trọng tâm của nó là làm thay đổi tương quan lực lượng giữa dân chủ-tiến bộ và độc tài-bảo thù, với mục tiêu trong sáng là mở cửa tương lai cho VN đặt trên những giá trị nền tảng phù hợp với văn minh thời đại là đoàn kết, dân chủ, độc lập, phồn vinh và hòa bình, sánh vai bình đẳng với các dân tộc văn minh khác! ( Tưởng nhớ quá khứ để mở cửa tương lai! Hay khép lại quá khứ để đóng cửa tương lai? Âu Dương Thệ )

Tương quan lực lượng giữa Độc tài toàn trị và lực lượng Dân chủ hiện tại thế nào?

Toàn trị việt cộng bao gồm:
  • Trên 4 triệu đảng viên chỉ biết tuân lịnh đảng
  • Bộ máy mật vụ công an – Bộ đội võ trang
  • Nguyên guồng máy cai trị từ trung ương tới thôn làng
  • Các tổ chức ngoại vi đủ thứ hội thanh niên, phụ nữ chí lão ông lão bà...
Tài chánh bao gồm trọn tài nguyên Quốc gia.

Lực lượng dân chủ có những gì?
  • 20 hội “ Tổ chức xã hội dân sự “. Mỗi hội vài ba chục hội viên
  • Quần chúng cơ sở hầu như không có
Tài chánh đóng góp được bao nhiêu!?

Muốn thay đổi tương quan lực lượng phải đi theo con đường khác:
Đường vận động cách mạng toàn dân, trịnh trọng gọi: Cách mạng Dân tộc.

“ Quên đi quá khứ – xóa bỏ hận thù – hòa hợp, hòa giải – đoàn kết xây dựng tương lai “
Đó là câu dụ khị mỹ miều của tuyên giáo việt gian cộng sản ra rả chiêu dụ người Việt Quốc gia đã có từ lâu.

Chỉ có bọn vô học, bất lương mới hô hào xóa nhòa lịch sử.

Lịch sử là hiện thực xã hội
Dù nhớ dù quên vẫn hiện tồn
Người khôn học bài học lịch sử để khỏi tái phạm sai lầm trong lịch sử
Kẻ dại chấp chặt vào quá khứ vàng son ngày trước khi lịch sử sang trang
Thành ra ù lì ngăn dòng chảy của lịch sử, cản đường tiến của dân tộc
Ngay từ cuối thập niên 50s của thế kỷ trước, Tùng Phong Ngô Đình Nhu
Nhân danh lãnh đạo Miền Nam VNCH khuyên lãnh đạo cộng sản Bắc Việt:
" Quý vị dựa vào chủ thuyết cộng sản được một phần thành tựu
Bây giờ là lúc nên lìa bỏ chủ thuyết tai hại ấy để xây dựng lại Đất nước
Kinh Phật dạy " Trụ mà không trụ " nên buông bỏ khi đến lúc cần buông bỏ "
Tiếc thay lời tha thiết của nhân sĩ yêu nước Miền Nam đặt không đúng chỗ!
Hồ và những người cộng sản thấm quá sâu vào chủ thuyết bạo tàn duy vật
Đâu thể buông bỏ hồi đầu như người Việt hiền lương, nhân nghĩa được!
Vì vậy mà gây nên thảm cảnh dân tộc và cả họa hoạn mất nước trong sớm tối
Cộng sản không thể khuyên giải, nhẫn nại thuyết phục như đã thấy
Cộng sản phải huy động sức mạnh toàn dân đánh đổ loại trừ
" Cộng sản không thể cải sửa. Cộng sản phải loại trừ thay thế "
Đó là sự thật hiện tiền không cần biện luận!
Muốn " thay đổi TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG," phải vận động sức mạnh toàn dân
Thực hiện ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC đích thật, loại trừ chế độ toàn trị việt cộng mới khai mở ra thời kỳ mới, tái thiết, xây dựng lại Đất nước.
Ngoài ra là cải lương vá víu tạm bợ, nhiều lắm là rề rà mò mẩm như Miến Điện
Phần chắc là nửa nạc, nửa mở, thực chất là độc tài cá nhân như Putin bên Nga!
Ai là người làm nên lịch sử Dân tộc?
Chính chúng ta, con dân nước Việt chớ chẳng phải ai khác!
Ngày xưa VNCH, tuổi trẻ Miền Nam bước chân vào quân trường ngạo nghễ cất cao lời hát:
" Thanh niên ơi!
Hồn thiêng núi sông đợi chờ
Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ
Mang màu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
Trai nước Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung "
Chừng nào kẻ sĩ Việt Nam lấy lại được hào khí,
Chừng nào tuổi trẻ Việt Nam lấy lại được ngạo khí,
Hết bạc nhược ươn hèn, dũng mãnh đứng lên diệt trừ sói lang cộng sản
Mới mong xóa tan đêm trường u minh duy vật cộng sản
Đưa nước Viêt mến yêu vào ánh dương rực rở bên bờ biển Đông
Tự do không cho không, biếu không
Phải tranh đấu mới có
Ai không dám chiến đấu vì Tự do – Dân chủ
Không xứng đáng được hưởng hai giá trị ấy
( Freedom is not free
Who dares not fight for Freedom and Democracy
Does not deserve both )

Nguyễn Nhơn