KÍNH TIẾN "MẸ VỀ TRỜI"


Niềm riêng kính Mẹ rất cao vời

Thỏ thẻ tiếng lòng réo Mẹ ơi!

Sông lộc triều nguyên dào dạt mãi 

Dâng tràn khắp cả thắm hương trời

Xôn xao tinh tú đồng ca ngợi

Nhiệm lạ Lung linh khắp mọi nơi

Vạn vật tràn dư ơn phước cả

Trần hoàn kính tiến "Mẹ Lên Trời".

Trầm Hương Thơ 

15.08.2014