KHẨN CẤP! Virus kèm trong email

Những ngày tới xin nhớ: không mở bất kỳ tin nhắn có chứa tin đính kèm gọi là:
"Cập nhật choWindows Live" 
bất kể người gửi cho bạn. Nó là virus đốt cháy toàn bộ ổ cứng. Virus xuất phát từ 1 người biết danh sách địa chỉ của bạn. 
Nên gửi tin nhắn này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn. 
Nếu nhận tin nhắn với file đính kèm"Windows Live Update", 
Ngay cả khi nó gửi bởi 1 người bạn, không mở, lập tức tắt máy. 
Đây là virus tệ nhất do CNN công bố, và được phân loại theo Microsoft như là virus phá hoại nhất bao giờ hết. 
Virus này được phát hiện bởiMcAfee hôm qua. 
Không có khả năng sửa chữa cho loại virus. 
Nó phá hủy Sector Zero từ đĩa cứng. 

Xin nhớ: nếu gửi thông tin này đến địa chỉ liên lạc của bạn sẽ bảo vệ tất cả chúng ta.
 Cập nhật choWindows Live" bất kể người gửi cho bạn. Nó là virus đốt cháy toàn bộ ổ cứng. Virus xuất phát từ 1 người biết danh sách địa chỉ của bạn.

Nên gửi tin nhắn này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn. 
Nếu nhận tin nhắn với file đính kèm"Windows Live Update", 
Ngay cả khi nó gửi bởi 1 người bạn, không mở, lập tức tắt máy. 
Đây là virus tệ nhất do CNN công bố, và được phân loại theo Microsoft như là virus phá hoại nhất bao giờ hết ! 
Virus này được phát hiện bởi McAfee hôm qua. 
Không có khả năng sửa chữa cho loại virus nay` ! 
Nó phá hủy Sector Zero từ đĩa cứng.

Xin nhớ:
 nếu gửi thông tin này đến địa chỉ liên lạc của bạn sẽ bảo vệ tất cả chúng ta.
Urgent ! Please inform all.... In the coming days be mindful: do not open any message that contains an attachment called: "Update for Windows Live" regardless of who send to you.

It is a virus that burns the whole hard drive. This virus comes from a known person who has your address list.

This is why you should send this message to all your contacts.

If you receive a message with the attachment "Windows Live Update" even if it is sent by a friend, do not open and immediately turn off your computer.

This is the worst virus announced by CNN, and has been classified by Microsoft as the most destructive virus ever.

This virus was discovered by McAfee yesterday.

There is no possibility of repair for this type of virus.
It simply destroys Sector Zero from the hard disk.
__._,_.___
 

----------------------------------
- Prof. MD. PhD. ScD. Phan Sy An
- Honorable President, VN Asscociation of Medical Phisics (VAMP)
- Vice-President, VN Society of Radiology Nuclear Medicine
- Former Director of Oncology and NM Center, Bach Mai Hospital
- Former Head of NM Dept., and Medical Physics Dept., Hanoi Medical University
Address: Trung Tâm Y học hạt nhân & Ung bướu, BV Bạch Mai (Nuclear Medicine & Oncology Center, Bach Mai Hospital)
78 Giai Phong road, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Phone: 0913 575 042 or 84 4 3576 4827
Fax: 84 4 3869 1607
Email: drphansyan@gmail.com