DI SẢN CỦA TỔ TIÊN

Trích: “ Mọi lãnh đạo chính trị trên mọi đất nước (kể cả nhiều lãnh đạo độc tài) luôn tâm niệm phát triển đất nước là để cho con cháu (toàn dân), cho con cháu hưởng. Chỉ riêng các lãnh đạo cộng sản, nhất là lãnh đạo Việt
cộng, lại ưu việt hơn người ở chỗ: luôn tìm cách cho con cháu (thân thuộc) tiếp tục giữ ngai vàng túi bạc của mình, luôn giả đò phát triển đất nước để cho con cháu (toàn dân) phải lãnh đủ hậu quả, phải trả bưa nợ nần. Vì đối với chúng, không hề có tổ quốc, không hề có đồng bào, chẳng hề có dân tộc! Để Cho Con Cháu - Ban Biên Tập Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận )

Tổ tiên ta để lại cho con cháu những gì?
Trước tiên là lòng yêu nước nồng nàn
Quốc là nước - Gia là nhà
Yêu nước - Yêu Dân tộc
Gương oanh liệt giữ nước chống tàu xâm lăng
" Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung "
Truyền thống Diên Hồng:
" Quyết chiến và Hy sinh "
" Vì Dân mà liều thân "
Tổ tiên để lại cho ta:
Thuật trị nước nhằm đem lại cho người dân:
Đời sống " An cư - Lạc nghiệp "
Trên nền tảng đạo lý Nhân - nghĩa
Thượng tôn trên Bình Ngô Đại cáo trên 500 năm trước
Dẫn trên là vài nết chủ yếu của NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC
Đơn sơ mộc mạc mà gồm đủ Tình - Lý
Nền văn hóa có lý, có tình, có nghĩa, có nhân
Nhờ vậy mà dân tộc trường tồn
Cho nên tội ác lớn nhất của việt cộng ngày nay là:
Tội hủy diệt nền văn hóa Dân tộc
Một dân tộc mà mất đi truyền thống
Họa DIỆT TỘC thấy liền trước mắt!
Hiện tại là Hán xâm thực " tằm ăn dâu "
Ngày kia là xen kẻ, một nửa - một nửa
Cuối cùng Việt trở thành thiểu số như Mông, Hồi, Mãn, Tạng
Ngay trên mảnh Đất của tổ tiên để lại!

Nguyễn Nhơn