BÁNH TRƯỜNG SINH: Mt 14, 15-21
CHÍNH         Ngôi Lời xuống cứu đời
NGÀI            là Thiên Tử yêu người chúng con
LÀ                 thần lương mãi đầy tròn 
BÁNH           thì năm chiếc cá còn hai con
TRƯỜNG     sinh muôn thuở như son 
SINH             linh no thỏa vẫn còn đến nay

NUÔI            con lương thực hàng ngày
HỒN             trong Thánh Thể, lễ say men nồng
CON             Người là cội tình hồng  
SỐNG           làm của lễ nhưng không cho đời 
HIỂN            linh trong cõi tuyệt vời!
VINH           danh Chí Thánh về trời phục sinh
MUÔN        đầy dư phúc ân tình 
ĐỜI             đời kết hiệp đẹp xinh xác hồn.

Trầm Hương Thơ 03.08.2014