BẮC THUỘC NGÀN NĂM? KHÔNG BAO GIỜ TÁI DIỄN!

Để kết thúc, em hầu các bác một bài thơ em vừa làm, để các bác thư giãn.
Tên bài thơ là
Cây Đa ở Cổ Loa.

Ở Cổ Loa.
Có một cây đa,
Ngót một ngàn năm tuổi.
Năm 939 Đức Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.
Chấm dứt Bắc thuộc ngàn năm.
Ngài về lại Cổ Loa,
Trồng một cây đa,
Phục dựng vương triều cũ.
Nhưng than ôi!
Năm 90 thế kỷ 20.
Triều đại nhà Hồ,
Qua Thành Đô khấu đầu cúi lạy.
Cây đa chết.
Một ngàn năm Bắc thuộc bắt đầu.

Nguồn: Thư trả lời 61 đảng viên lão thành.Trần Sơn

KHÔNG BAO GIỜ!


” Cây đa chết
Một ngàn năm Bắc thuộc bắt đầu ”
Không có đâu!
Nay là thế kỷ 21
Phong kiến – Thực dân – Đế quốc
Không bao giờ còn đất sống
Saddam – Kadhafi đều đi tong
Dân nước Việt nòi giống hùng cường Lạc Long
Không bao giờ cho phép lịch sử nô lệ tái diễn
70 năm tăm tối do giặc ” giả hồ ” gây ra
Chỉ là nét phảy trong trường kỳ lịch sử Dân tộc
Giống nòi Lạc Việt ” Văn minh Lúa nước ” trên bốn ngàn năm
Bọn giặc Hán Mông Nguyên hung tàn du mục
Đã bao lần vùi thân trên sóng Bạch Đằng
” Mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có ”
” Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền ĐỘC LẬP
cùng Hán, Đường, Tồng, Nguyên hùng cứ một phương”
” Nhật nguyệt hố mà lại minh
Càn khôn bỉ mà lại thái
Nền vạn thế xây nên chắc chắn
Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu ”
Lời Bình Ngô Đại cáo
Bình Định Vương Lê Lợi tuyên xưng từ hơn 500 năm về trước

Nguyễn nhơn