Thách Tàu Cộng

Đ.M cái đảng Việt cộng hèn
"Tiệu cái lụ mụ…"
Tàu ô chiếm nước tao
Bất kể là Tập, Giang, Đặng, Mao
Chúng bây?
Một lũ quân ăn cướp
Việt Nam sẽ đập bây dập phao.

Đ.M cái đảng Việt cộng hèn
Chuyên môn hiếp đáp đám dân đen
Gặp giặc ngoại xâm thì quì lạy
Tư cách chúng bây: Tư cách quèn!

Tiên sư cả bọn Sang Trọng Hùng
Phải bùa cộng lú, nói lung tung
Chúng bây có phải là người Việt?
Hay đã xú danh?
Một lũ khùng.

Từ khi Hồ cõng rắn về đây
Là ngày đất nước ngập đọa đày!
Cải cách ruộng đất rồi thống nhất
Biến cả dân tộc thành khỉ bầy.

Tám mươi năm rồi!
Khá gì hơn?
Máu chảy thành sông, núi oán hờn
Biển đất hiến dần cho Tàu cộng!
Chúng bây bán đứng cả giang sơn.

Lòng dân đã hận oán thấu Trời
Việt cộng
Ôi một bọn giở hơi
Tàu cộng có ngon?
Thì cứ thử
Dân tao sẽ đánh cho tơi bời.