MẺ LƯỚI NƯỚC TRỜI: Mt 13, 47-50


NƯỚC    là nguồn sống con người
TRỜI      cho đủ thứ sinh lời mai sau  
NHƯ       người ngư phủ canh thâu
LƯỚI     kia sắm sửa làm giàu uớc mơ
THẢ       xong mong ngóng đợi chờ
RA          khơi kéo lưới bất ngờ ra sao
 
GOM     đầy tất cả kéo vào
ĐỦ         muôn các loại ào ào đưa lên
THỨ      nào rác thối quăng bên
         thì lựa lại đặt trên chỗ mình
RỒI       cho cá tốt nơi xinh 
LÀ         nơi hưởng phúc trường sinh muôn đời
KÉO      dài phước cả tuyệt vời!
LÊN       cùng chung hưởng với Người quang vinh

CON       Người sống có nghĩa tình 
NGƯỜI  đem hiến cả đời mình cứu ta
NGỒI     bên hữu Đức Chúa Cha 
Ở             nơi chánh điện chan hòa ánh quang  
BÊN        trong phước cả huy hoàng
TRÊN     muôn thần thánh cao sang tinh tuyền 

PHÂN   minh "Lời hứa đã khuyên" 
CHIA    ra hai ngả "Lời truyền cho ta" 
TẤT      nhiên! "Lời đã ban ra"
CẢ        và thiên hạ biết mà chọn đi
HAI      đường chọn một khắc ghi
BÊN     thì ngay thẳng, bên thì gian tham
XẤU     thì đền tội đã làm
LÀNH   thì hưởng phước vinh quang Chúa Trời.

Trầm Hương Thơ  29. 07.2014

"DỤ NGÔN CHIẾC LƯỚIMt 13, 47-50