MẢNH RUỘNG CUỘC ĐỜI: Mt 13, 24-30CON           đang sống giữa trần gian

VÀO           trong mảnh đất dở dang chợ đời
RUỘNG     gieo giống tốt Ngôi Lời
LÚA           kia sẽ mọc rạng ngời trĩu bông 
TRẦN        đời tươi thắm rạng đông 
GIAN         nan sẽ nở hoa hồng thanh cao 


CỎ            do lời xấu gieo vào

LÙNG       nhùng trăm thứ xáo xào xấu xa 
LÚA          kia bị xẻ làm ba
TỐT          cây nhưng hạt chẳng ra giống gì
TRÀN       đầy chia rẽ, hồ nghi
LAN          như ôn dịch gặm đi hết rồi
RỐI           ren gai góc thật tồi 
BỜI           bời những thứ làm tôi của tiền

LỜI           Người hạt giống nhân hiền

NGÀI        cho con biết hãy nên làm gì
Đà           tin xin chớ hồ nghi
DẠY         lời chân thật khắc ghi trí hồn  
TUYỆT     vời! Thiên Chúa chí tôn
VỜI          cao chất ngất, từ ngôn chúc lành  

CHO        hồn vào cõi xuân xanh

CON        xin tín thác lòng thành đi gieo   
NHẬN      ra bao kẻ khó nghèo 
RÕ           còn đau khổ đơn neo quanh mình
CUỘC     đời chia sẻ tươi xinh
ĐỜI         con dấn bước tâm tình theo Cha 
TRẮNG  tinh sen nở hương hoa
ĐEN        kia bùn nọ nở ra cánh hồng.

Trầm Hương Thơ

20.07.2014