Hai sư thầy đi ba bước lạy một lạy từ Cà Mau ra Hà Nội để phản đối giàn khoan Trung Quốc_On The Net.

TAM BỘ NHẤT BÁI
Ba bước một lạy các Thầy ra đi
Từ Mủi Cà Mau đến tận Thăng Long
Với tấm lòng con dân Nước Việt

Quyết phản đối xâm lăng tàu khựa
Ỷ sức mạnh gươm giáo lưởi lê
Cưởng chiếm đảo biển của cha, ông
Đường xa vạn dặm các sư đi
Đem đạo lý Từ Bi, Trí, Dũng
Khai trí cho bọn việt gian bán Nước
Đem tấm lòng kiên trì nhẫn nại
Của con dân Đất Việt kiên cường
Biểu dương khí thế chống tàu xâm lăng
Kẻ lưu vong thành tâm ngưởng mộ

Nguyễn Nhơn

Hai sư thầy đi ba bước lạy một lạy từ Cà Mau ra Hà Nội để phản đối giàn khoan Trung Quốc_On The Net.

Xuất hành từ Năm Căn (mũi Cà Mau) sáng ngày 23 tháng 6 đến 18g tới cầu Gành Hào Tp.Cà Mau. Dự kiến hai thầy sẽ lạy như vậy cho đến khi nào tới Hà Nội.
Đây là hành động cầu nguyện Hòa bình cho Việt Nam và phản đối HD981 của Trung Quốc
Nguồn:
http://vitalk.vn/threads/hai-su-thay-di-ba-buoc-lay-mot-lay-tu-ca-mau-ra-ha-noi-de-phan-doi-gian-khoan-trung-quoc.1423898/#ixzz35qyQwj00