THIÊN TỬ GIÁNG TRẦNVINH      quang Chúa Cả muôn phương
DANH     Cha tỏa sáng cậy nương bóng Ngài
CHÚA     ban Thiên Tử Ngôi Hai 
CẢ           trên trời đất khoan thai đón chờ
TRÊN      cao thần thánh phụng thờ
TRỜI       giao hòa đất se tơ chữ đồng

BÌNH      minh chờ đón rạng đông
AN          vui vũ trụ ánh hồng tỏa quang
DƯỚI      trần đêm thánh huy hoàng 
THẾ         nhân sửa soạn gọn gàng tâm linh
CHO        nhau lời chúc ân tình
NGƯỜI   ơi sửa soạn hồn trinh đón chờ
HIỀN       từ nhã nhặn nên thơ
LƯƠNG  tâm mở cửa Người mơ hãy vào 

GIÁNG    trần đêm lắng tâm giao
SINH        vào hồn nhỏ mong chào Chúa ta
MỞ           tung khắp cả hồn hoa 
CỬA        Bê lem hỡi! hòa ca nhày mừng
THIÊN     cung nhạc tấu vang lừng
ĐƯỜNG  dương gian cũng tưng bừng đêm đông 

NGÀI       sinh ra giữa cánh đồng
ĐEM        bình an đến nhưng không cho đời
ƠN           lành Thiên Tử từ trời 
THÁNH   thần chung nhịp khắp nơi hòa cùng
THIÊN     đường dưới thế mừng chung
VƯƠNG  quyền muôn thuở cửu trùng Chúa ta
XUỐNG  thăm hồn nhỏ giao hòa
TRẦN      hoàn hết thảy ngợi ca ơn Trời.

Trầm Hương thơ 22.12.2013