9. [931-937] Dương Đình NghệDương Đình Nghệ cùng với Ngô Quyền, Đinh Công Trứ (thân sinh của Đinh Bộ Lĩnh), Kiều Công Tiễn đả tập hợp vây cánh ở làng Giàng. Để dụ dỗ ông, vua Hán là Lưu Cung sai người phong ông làm thứ sử Ái châu.

Năm 931 Dương Đình Nghệ khởi binh từ Ái châu đánh đuổi quân Nam Hán và lên làm Tiết độ sứ.  Tháng 4 năm 937, ông bị Kiều Công Tiễn giết hại để cướp quyền.